Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego 

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Zaczarowane sylaby, dostępny pod adresem internetowym https://zaczarowanesylaby.pl, prowadzony jest przez Małgorzatę Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zaczarowane sylaby – rozwój, terapia i edukacja Małgorzata Kowalczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8211425048, REGON 388079883.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zaczarowane sylaby – rozwój, terapia i edukacja Małgorzata Kowalczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8211425048, REGON 388079883.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://zaczarowanesylaby.pl  
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: zaczarowanesylaby@gmail.com
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 693858016
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO BP 

46 1020 4476 0000 8402 0444 1002

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-18.
 • 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
 • 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

 

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 • 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 • 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać do „koszyka”.
 2. Wybrać metodę płatności za zamówienie a także podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
 4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 • 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Oferowane produkty wysyłane są drogą elektroniczną w formacie pdf, do wydruku własnego.
 2. Istnieje możliwość wysłania wydrukowanych i zalaminowanych materiałów po indywidualnym uzgodnieniu.
 3.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 4. zwykłym przelewem na rachunek sprzedawcy;
 5. za pośrednictwem platformy płatniczej.
 • 9

Realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do realizacji zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia następuje po jego opłaceniu.
 • 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego w ciągu 14 dni. 
 2. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność. 
 3. W momencie uruchomienia linku do pobrania pliku cyfrowego Klient traci możliwość odstąpienia od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta). 
 • 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Reklamacje dotyczące działania sklepu należy kierować na adres email: zaczarowanesylaby@gmail.com
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 3. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). 
 • 14

Postanowienia końcowe

 1. Zakupione materiały można wykorzystywać do celów edukacyjnych w swojej pracy w placówkach edukacyjnych a także wykorzystywać do celów edukacyjnych w ramach realizacji zajęć z dziećmi w domu.
 2. Zakupionych materiałów nie można publikować i rozpowszechniać na stronach internetowych, serwisach społecznościowych, udostępniać lub odsprzedawać osobom trzecim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.